wersja testowa serwisu

Wsparcie na starcie. Zakończyła się realizacja projektu

lightbulb-2692247_960_720

Z końcem pierwszego kwartału zakończyła się realizacja projektu „Wsparcie na starcie-poszerzenie oferty edukacyjnej i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Pęczniew". 

Projekt ten realizowany był od 01.07.2019 roku przy wsparciu środków unijnych w ramach Osi Priorytetowej XI Edukacja Kwalifikacje Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka jakość edukacji, Poddziałanie XI.1.1 Edukacja przedszkolna, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. 

W ramach w/w zadania wygenerowano nowe miejsca przedszkolne, w tym stworzono warunki do objęcia edukacją dzieci z niepełnosprawnością. W trakcie realizacji projektu zakupiono niezbędne wyposażenie, pomoce dydaktyczne, zabawki oraz sprzęt, meble, materiały biurowo-papiernicze, sprzęt TIK i oczyszczacze powietrza. Doposażono place zabaw przy budynku Szkoły Podstawowej w Brzegu oraz przy Publicznym Przedszkolu w Pęczniewie. Zorganizowano również cykl szkoleń podnoszących kwalifikacje nauczycieli. Wartość całego zakończonego przedsięwzięcia to kwota ponad 1.100.000,00 zł, w tym dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to kwota blisko 1.000.000,00 zł.

Źródło: Gmina Pęczniew